:: User Login Manager
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
:: ข้อมูลสารสนเทศ
:: ทำเนียบผู้บริหาร
:: ทำเนียบศึกษานิเทศก์
:: กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
:: ติดตาม คุณภาพภายในสถานศึกษา
:: การดำเนินการสอบ ONET, NT 54
:: Best practice
:: ข้อมูล O-net, NT
:: การจัดการความรู้
:: SAR ONLINE
:: กระดานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
:: โครงการบ้านคุณธรรม
:: ลงนามเยี่ยมชมเว็บไซต์
:: ระบบเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
:: ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2554
:: ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

 

 

 

:: งานธุรการ
:: พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
:: วัดและประเมินผลการศึกษา
:: ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ
:: ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
:: นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
:: เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
:: Download เอกสาร
:: English Zone
:: สพฐ.
:: ก.ค.ศ.
:: คุรุสภา
:: สกสค.
:: กระทรวงศึกษาธิการ
:: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
:: สมศ.
:: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.
:: เครือข่ายการนิเทศ

 

 

 

.::สถิติผู้เข้าชม .::

 
หน้าหลัก    ลงทะเบียนสมาชิก    ติดต่อเรา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน !
 
 
 
   คลิกที่รูปภาพโลโก้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ปีการศึกษา 2556
...........


ธงและสัญลักษณ์ อาเซียน
แสดง: 701 | ความคิดเห็น: 0
ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
แสดง: 957 | ความคิดเห็น: 0

แนวการดำเนินการกรอก ปพ.1-3 ปีการศึกษา 2556  2014-03-17 16:02:51
แสดง: 398 | ความคิดเห็น: 1

การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)  2014-02-18 13:14:03
แสดง: 178 | ความคิดเห็น: 0

ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด  2013-11-21 09:08:22
แสดง: 910 | ความคิดเห็น: 0

รายงานข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อจัดสอบ NT  2013-10-22 11:48:08
แสดง: 636 | ความคิดเห็น: 0

เว็บไซต์งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2556  2013-09-30 11:54:27
แสดง: 811 | ความคิดเห็น: 0

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย สพป.รอ.2 ปีการศึกษา 2556  2013-09-03 16:14:51
แสดง: 374 | ความคิดเห็น: 0

พิธีเปิดแพรป้ายนับถอยหลังสอบ โอเน็ต ปีการศึกษา 2554
แสดง: 959 | ความคิดเห็น: 0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.รอ.2
แสดง: 1,302 | ความคิดเห็น: 0
กิจกรรมต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คนใหม่
แสดง: 1,231 | ความคิดเห็น: 0
กิจกรรมอบรมคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
แสดง: 1,075 | ความคิดเห็น: 0

 

 

รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
เรื่อง การประกอบอาหารจากภูมิปัญญานำพาสู่เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของ นางเย็นใจ คำดี
แสดง: 133 | ความคิดเห็น: 0
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การประกอบอาหารเป็นอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนางเย็นใจ คำดี
แสดง: 169 | ความคิดเห็น: 0
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
แสดง: 1,579 | ความคิดเห็น: 0

 

 

ผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศ สุนันทา ศิริวัฒนานนท์
แสดง: 1,502 | ความคิดเห็น: 0
รายงานศึกษาค้นคว้าอิสระของ นายสมชาตรี ทีบุญมา
แสดง: 1,435 | ความคิดเห็น: 0
รายงานศึกษาค้นคว้าอิสระของ นางสาวชัญญา อินทริกานนท์
แสดง: 1,853 | ความคิดเห็น: 0
รายงานศึกษาค้นคว้าอิสระ ของเทิดศักดิ์ โพธิสาขา
แสดง: 1,845 | ความคิดเห็น: 0

 

หนังสือราชการจาก สพฐ. แจ้งเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านทั้งหมด

ข่าวการศึกษาจากเว็บครูไทย

 

 

 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.รอ. 2
Web Design By   .::  ศน.มิญช์มนัส  สลางสิงห์ & ครูมานิส  สลางสิงห์ .::

 

หน้าจอที่เหมาะสมคือ 1024 x 768 px. Internet Explorer 7