:: User Login Manager
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
:: ข้อมูลสารสนเทศ
:: ทำเนียบผู้บริหาร
:: ทำเนียบศึกษานิเทศก์
:: กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
:: Best practice
:: ติดตาม คุณภาพภายในสถานศึกษา
:: การดำเนินการสอบ ONET, NT 54
:: ข้อมูล O-net, NT, LAS
:: โครงการบ้านคุณธรรม
:: ระบบเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
:: ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2555
:: ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556
:: เอกสารจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
:: ระบบวุฒิบัตรออนไลน์
:: กระดานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
:: ลงนามเยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

 

:: งานธุรการ
:: พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
:: วัดและประเมินผลการศึกษา
:: ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ
:: ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
:: นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
:: เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
:: Download เอกสาร
:: English Zone
:: มุมภาษาไทย
:: สพฐ.
:: ก.ค.ศ.
:: คุรุสภา
:: สกสค.
:: กระทรวงศึกษาธิการ
:: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
:: สมศ.
:: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.
:: เครือข่ายการนิเทศ

 

 

 

.::สถิติผู้เข้าชม .::

 
หน้าหลัก    ลงทะเบียนสมาชิก    ติดต่อเรา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน !
 
 
 
   

 

คลิกที่รูปภาพโลโก้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ปีการศึกษา 2557
...........


ธงและสัญลักษณ์ อาเซียน
แสดง: 1,825 | ความคิดเห็น: 0
ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
แสดง: 2,148 | ความคิดเห็น: 0

การสอบด้วยข้อสอบกลาง และ LAS  2015-03-11 13:49:00
แสดง: 1,643 | ความคิดเห็น: 0

เอกสารการวัดและประเมินผลการศึกษา ข้อสอบกลาง  2015-03-06 08:49:29
แสดง: 2,165 | ความคิดเห็น: 0

แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  2015-02-24 14:56:12
แสดง: 1,459 | ความคิดเห็น: 0

ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนสำหรับสอบ LAS  2015-02-24 14:49:18
แสดง: 1,138 | ความคิดเห็น: 0

การพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม  2014-10-14 12:07:26
แสดง: 1,644 | ความคิดเห็น: 0

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม การศึกษาปฐมวัย สพป.รอ.2 ปีการศึกษา 2557  2014-08-27 12:15:16
แสดง: 1,306 | ความคิดเห็น: 0

ภาพกิจกรรมพัฒนาศึกษานิเทศก์
แสดง: 1,044 | ความคิดเห็น: 0
พิธีเปิดแพรป้ายนับถอยหลังสอบ โอเน็ต ปีการศึกษา 2554
แสดง: 2,237 | ความคิดเห็น: 0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.รอ.2
แสดง: 2,473 | ความคิดเห็น: 0
กิจกรรมต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คนใหม่
แสดง: 2,510 | ความคิดเห็น: 0

 

 

โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดร้อยเอ็ด  
บทความวิจัย ของ สุมาลี จันทร์หัวโทน วราพร เอราวรรณ์ และ พัฒนพงษ์ วันจันทึก
แสดง: 887 | ความคิดเห็น: 0
รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
เรื่อง การประกอบอาหารจากภูมิปัญญานำพาสู่เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของ นางเย็นใจ คำดี
แสดง: 1,143 | ความคิดเห็น: 0
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การประกอบอาหารเป็นอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนางเย็นใจ คำดี
แสดง: 1,181 | ความคิดเห็น: 0

 

 

ผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศ สุนันทา ศิริวัฒนานนท์
แสดง: 2,944 | ความคิดเห็น: 0
รายงานศึกษาค้นคว้าอิสระของ นายสมชาตรี ทีบุญมา
แสดง: 2,742 | ความคิดเห็น: 0
รายงานศึกษาค้นคว้าอิสระของ นางสาวชัญญา อินทริกานนท์
แสดง: 3,293 | ความคิดเห็น: 2
รายงานศึกษาค้นคว้าอิสระ ของเทิดศักดิ์ โพธิสาขา
แสดง: 3,139 | ความคิดเห็น: 0

 

หนังสือราชการจาก สพฐ. แจ้งเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านทั้งหมด

ข่าวการศึกษาจากเว็บครูไทย

 

 

 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.รอ. 2
Web Design By   .::  ศน.มิญช์มนัส  สลางสิงห์ & ครูมานิส  สลางสิงห์ .::

 

หน้าจอที่เหมาะสมคือ 1024 x 768 px. Internet Explorer 7