:: User Login Manager
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
:: ข้อมูลสารสนเทศ
:: ทำเนียบผู้บริหาร
:: ระบบวุฒิบัตรออนไลน์
:: ทำเนียบศึกษานิเทศก์
:: กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
:: ติดตาม คุณภาพภายในสถานศึกษา
:: การดำเนินการสอบ ONET, NT 54
:: Best practice
:: ข้อมูล O-net, NT
:: การจัดการความรู้
:: SAR ONLINE
:: กระดานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
:: โครงการบ้านคุณธรรม
:: ลงนามเยี่ยมชมเว็บไซต์
:: ระบบเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
:: ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2554
:: ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

 

 

 

:: งานธุรการ
:: พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
:: วัดและประเมินผลการศึกษา
:: ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ
:: ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
:: นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
:: เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
:: Download เอกสาร
:: English Zone
:: มุมภาษาไทย
:: สพฐ.
:: ก.ค.ศ.
:: คุรุสภา
:: สกสค.
:: กระทรวงศึกษาธิการ
:: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
:: สมศ.
:: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.
:: เครือข่ายการนิเทศ

 

 

 

.::สถิติผู้เข้าชม .::

 
หน้าหลัก    ลงทะเบียนสมาชิก    ติดต่อเรา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน !
 
 
 
   คลิกที่รูปภาพโลโก้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ปีการศึกษา 2556
...........


ธงและสัญลักษณ์ อาเซียน
แสดง: 745 | ความคิดเห็น: 0
ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
แสดง: 1,024 | ความคิดเห็น: 0

สำรวจข้อมูลห้องสมุดโรงเรียน  2014-06-24 13:07:18
แสดง: 318 | ความคิดเห็น: 0

ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาเครือข่ายโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  2014-06-24 10:48:49
แสดง: 105 | ความคิดเห็น: 0

ผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2556 รายบุคคล  2014-04-28 11:57:46
แสดง: 683 | ความคิดเห็น: 0

แนวการดำเนินการกรอก ปพ.1-3 ปีการศึกษา 2556  2014-03-17 16:02:51
แสดง: 537 | ความคิดเห็น: 1

การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)  2014-02-18 13:14:03
แสดง: 314 | ความคิดเห็น: 0

ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด  2013-11-21 09:08:22
แสดง: 1,115 | ความคิดเห็น: 0

ภาพกิจกรรมพัฒนาศึกษานิเทศก์
แสดง: 16 | ความคิดเห็น: 0
พิธีเปิดแพรป้ายนับถอยหลังสอบ โอเน็ต ปีการศึกษา 2554
แสดง: 1,006 | ความคิดเห็น: 0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.รอ.2
แสดง: 1,347 | ความคิดเห็น: 0
กิจกรรมต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คนใหม่
แสดง: 1,281 | ความคิดเห็น: 0

 

 

รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
เรื่อง การประกอบอาหารจากภูมิปัญญานำพาสู่เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของ นางเย็นใจ คำดี
แสดง: 182 | ความคิดเห็น: 0
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การประกอบอาหารเป็นอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนางเย็นใจ คำดี
แสดง: 216 | ความคิดเห็น: 0
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
แสดง: 1,688 | ความคิดเห็น: 0

 

 

ผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศ สุนันทา ศิริวัฒนานนท์
แสดง: 1,581 | ความคิดเห็น: 0
รายงานศึกษาค้นคว้าอิสระของ นายสมชาตรี ทีบุญมา
แสดง: 1,488 | ความคิดเห็น: 0
รายงานศึกษาค้นคว้าอิสระของ นางสาวชัญญา อินทริกานนท์
แสดง: 1,901 | ความคิดเห็น: 0
รายงานศึกษาค้นคว้าอิสระ ของเทิดศักดิ์ โพธิสาขา
แสดง: 1,899 | ความคิดเห็น: 0

 

หนังสือราชการจาก สพฐ. แจ้งเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านทั้งหมด

ข่าวการศึกษาจากเว็บครูไทย

 

 

 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.รอ. 2
Web Design By   .::  ศน.มิญช์มนัส  สลางสิงห์ & ครูมานิส  สลางสิงห์ .::

 

หน้าจอที่เหมาะสมคือ 1024 x 768 px. Internet Explorer 7